กลุ่มผู้ปลูกแคนตาลูป
นายวันดี ไชยสาร
ที่อยู่ 40 หมู่ 1 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โทร :  06 0199963
กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งบ้านพระเพลิง
นางอัมรา กรดคีรี
ที่อยู่ 12 พระเพลิง หมู่ 1 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000
โทร :  08-7079-5147
ดูเพิ่มเติม คลิก
ขอประชาสัมพันธ์เกษตรกรทุกท่านให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อรองรับการช่วยเหลือจากภาครัฐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว โทร 0-3725-8042 และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง.  

วันที่ 9 มีนาคม 2560 นายไพบูลย์ บัวราษฎร์ เกษตรจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนางสุรีย์พร แสงอรุณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกร และนางราตรี  ประสงค์สุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา คลิกรายละเอียด

วันที่ 9 มีนาคม 2560 นายไพบูลย์ บัวราษฎร์ เกษตรจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายประจักร์ ประสงค์สุข หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว และเกษตรอำเภอ ทุกอำเภอ ประชุมชี้แจงโครงการ "พัฒนาสระแก้ว คลิกรายละเอียด
วันที่ 8 มีนาคม 2560 นายไพบูลย์ บัวราษฎร์ เกษตรจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายจงสวัสดิ์ มณีจอม เกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว เยี่ยม เยียนติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การ คลิกรายละเอียด
ดูข่าวย้อนหลัง คลิก
แผนที่่แสดงความเหมาะสมการปลูกพืชในพื้นที่่
จดทะเบียนชาวไร่อ้อยและห้วหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ครั้งที่ 2 (ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก)
ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

แผนที่ เขตความเหมาะสมสำหรับการปลูก ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยง จ.สระแก้ว (ZONING)


 

บทเพลง : จำขึ้นใจ


เมือง วัฒนานคร
โคงสูง วังสมบูรณ์
วังน้ำเย็น เขาฉกรรจ์
ตาพระยา อรัญประเทศ
คลองหาด  

ทะเบียนเกษตรกร
ฐานข้อมูลสถาบันเกษตกร
ปฏิทิินการส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
วิสาหกิจชุมชน
กสก
รต/รอ
E-Project
GAP
สายใยรักครอบครัว
ส่งข่าวขึ้นเว็บกรมฯ
อาสาสมัครเกษตร
ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ

SSNET กรมฯ
E-mail กรมฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์์กรมฯ
สารสนเทศส่งเสริมการเกษตร
E-learning กรมฯ
ใบร้องรองการจ่ายเงินเดือน
ถาม/ตอบปัญหาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
สศก. เขต 6 จ.ชลบุรี

สวนมะม่วงวงษ์นุกูล
นายวรเทพ  แก้ววงษ์นุกูล
กิจกรรมเด่น 
: มะม่วงส่งออก
ที่อยู่ 270  หมู่ที่ 1  ต.วังใหม่          อ.วังสมบูรณ์  จ.สระแก้ว 
โทร :  08-9930-7216
ดูเพิ่มเติม คลิก

ผู้เข้าชมเว็บไซต์
 

20/12/2013  
 

ตอบสอบถามความพึงพอใจ คลิก